Filter by: Products Articles
Filter by:

Good & Evil - Hmong (shipped separately)

Item POD-GE-HMONG

Our Good and Evil book in the Hmong language. This book will be shipped directly from the printer.

$24.95

OVERVIEW
DETAILS
REVIEWS

Our Good and Evil book in the Hmong language. This book will be shipped directly from the printer.

Hmong

Phau Vajluskub uas muaj cov duab zoo tshaj plaws no, nrhiav nyeem tau hauv koj tsav lus lawm:

Kev teev hawm, kev ua tsov rog, kev sim siab, kev ntxeev siab, kev cia siab, kev txhiv lub txim.

Vajtswv xaiv yuav qhia Tustswv tus kheej rau tibneeg ntiajteb tsis yog siv tus txhooj ntawm kev coj, kev xav los yog feem kev txawj ntse, tab sis yog qhia los ntawm tej lus qhia tshwm,xws li tsov rog, kev hlub tshua, tej xwm txheej txuj ci, kev tuag, txoj sia thiab kev zam txim.

Nov yog zeeg num kev txhiv lub txim ntawm Vajtswv uas yeej tau qhia raws caij raws nyoog ua ntu zus puag thaum Chivkeeb txog ntua Tshwmsim, leej twg uas txeev nyeem txeev pom phau ntawv (Marvel Comic book) yeej yuav nyiam tus moj yam thiab kev sau kev kos duab heev.

Phau Vajluskub muaj duab no yog “Kev zoo thiab Kev phem” uas tau txais kev nyiam heev, muaj nyob hauv koj tsav lus lawm, Phau ntawv uas zoo tshaj plaws no, yuav qhia koj paub txog Vajluskub raws qib duas tau zoo, qhia txog tej xwm txheej tseem tseem ceeb nrog rau cov duab, hauv qab cov duab yuav qhia piav txog nws zaj, yog li ntawd koj muaj cuab kav yuav nrhiav tshooj, thiab nqi Vajluskub uas tias qhov lus qhia ntawd nyob qhov twg, Phau ntawv kos duab feem xyuam muaj txog 320 nplooj qhia txog feem ntiag Vajluskub uas thwv leej heev.

English

This wonderful illustrated Bible is available in Black and White in the Hmong language:

Sacrifice. War. Temptation. Betrayal. Hope. Redemption.

God chose to introduce Himself to mankind, not through principles, concepts, or doctrine; but through stories of prophecy, war, mercy, judgment, miracles, death, life, and forgiveness.

This is God’s redemption plan told chronologically from Genesis to Revelation. Those familiar with the Marvel Comic book format greatly appreciate this classic, high-quality, work of art.

Our popular illustrated "Picture Bible," Good and Evil, is available in the Hmong language! This amazing book takes you through the Bible chronologically, retelling key events in an easy-to-grasp illustrated comic book format. Each story page has verse references at the bottom so you can look in the Bible where those events are recorded or doctrinal topics addressed. Standard comic book dimensions, with over 320 pages of wonderful Bible stories.

Additional information

Dimensions

7 x 10 in.

Binding

Perfect Paperback

Pages

320

Media

Print

Subtitle

(Print-On-Demand, Shipped Separately)

Language

Hmong

Author

Michael Pearl

Related

Products

Subscribe
Subscribe to our newsletter & stay updated